O mnie (about me)

Michał ‘SeenSoul’ ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie studiował nauki humanistyczne – psychologię i filologię. Wszechstronne zainteresowania i szerokie horyzonty sprawiły, że sporą część życia poświęcił naukom ścisłym – informatyce, którą zajmował się zawodowo. Nieobce były mu podkładanie głosu do filmów czy dziennikarstwo.

Sztuka od zawsze zajmowała najistotniejsze miejsce w jego życiu. Jako wokalista zajmował zwycięskie miejsca na konkursach wraz ze swym zespołem muzyki szantowej i irlandzkiej. Gra na wielu instrumentach. Pasjonat muzyki świata, poezji i literatury iberoamerykańskiej.

Jednak to właśnie fotografii zdecydował się poświęcić najwięcej uwagi. Fotografuje by malować światłem.  Na swych zdjęciach godzi odwieczny spór między fotografią i malarstwem, łącząc formę i treść przekazu na obrazie. Portrecista, pejzażysta, fotograf uliczny, fotoreporter.

Empatia pozwala mu wsłuchać się w świat i w ludzi. Michał na swych zdjęciach obdarza duszą miejsca, zamykając ich opowieść w kadry, w obrazy. Wrażliwość na drugiego człowieka pozwala mu słuchać ludzi, ich historii, czasem tych, o których nie wspominają. To pozwala mu budować niezwykły klimat portretów i reportaży.

Michał ‚SeenSoul’ graduated from the Jagiellonian University in Cracow, where he studied humanities – psychology and philology. Comprehensive interests and broad horizons have made him devote a large part of his life to the exact sciences – IT, which he dealt with professionally. He was also an journalist and did many different things in life, like giving his voice to movies.

Art has always occupied the most important place in his life. As the vocalist, he won the winning places at competitions with his band of shanty and Irish music. He plays on many instruments. Passionate about world music, Ibero-American poetry and literature.

However, it was photography that he decided to devote the most attention. He photographs to paint with light. In his photographs he reconciles the eternal conflict between photography and painting, combining the form and content of the message in the picture. Portraitist, landscape painter, street photographer, photojournalist.

Empathy allows him to listen to the world and people. In his photographs, Michał gives the soul to spaces, closing their story into frames, into images. Sensitivity to another way of seeing allows him to listen to people, their stories, sometimes those they do not mention. This allows him to build an extraordinary atmosphere of portraits and documentaries  

Evviva l'arte!

Fotografia to malowanie światłem. Opowiadanie długiej i przejmującej historii, opowiadanie bez słów. Fotografując zatrzymuję chwilę po to, abyśmy mogli się kiedyś spotkać. By moja droga, myśli, tęsknoty, to, co wyniosłem z życia, mogły kiedyś być dla Ciebie opowieścią, zaklętą właśnie w obrazie. Wierzę, że twórca i odbiorca spotykają się

Publikacje, wystawy, nagrody

(Publications, exhibitions, awards)

Publikacje    ( publications)

 

Publikacja ilustrująca artykuł o żeglarstwie na dawnych statkach żaglowych. (Publication illustrating an article about sailing on old sailing ships)

Publikacja ilustrująca artykuł o żeglarstwie na dawnych statkach żaglowych. (Publication illustrating an article about sailing on old sailing ships)

Sesja dla szantowego zespołu muzycznego, okładka na płytę, publikacja zdjęć z sesji na plakatach, w internecie oraz innych mediach
Session for a shanty music band, cover for the album, publication of photos from posters on posters, on the Internet and other media

Zdjęcia w magazynie Żagle, płyta dodawana do magazynu. Photos in Żagle magazine, album added to magazine

Images are copyrighted! All rights reserved